Danas

Danas

Kompanija FPM Agromehanika je jedan od najvećih proizvođača poljoprivrednih mašina u Jugoistočnoj Evropi, sa tradicijom dužom od 50 godina. Od svog osnivanja, 1961. godine, nastojala je da ide u korak sa tehnološkim trendovima i da usavršava proizvodnju, zahvaljujući čemu je danas to uspešna firma sa preko 200 visoko obučenih i kvalifikovanih zaposlenih, sa najmodernijim mašinama i razvijenom tehnologijom u svim fazama proizvodnje. Razvoj proizvoda se vrši u sopstvenom odeljenju za istraživanje i razvoj, pri čemu se održava bliska saradnja sa fakultetima i institutima za poljoprivredu i mašinstvo, kao i sa dobro poznatim i renomiranim proizvođačima poljoprivrednih mašina iz Italije, Francuske i Nemačke. FPM Agromehanika poseduje sertifikat za sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 i IATF 16949, a svi proizvodi poseduju CE znak, što garantuje bezbednu upotrebu.

Proizvodni program čine dve grupe proizvoda, u okviru kojih postoji više tipova i modela:

1. PRIKLJUČCI ZA TRAKTORE
- Mašine za košenje i sakupljanje sena (rotacione diskaste kosačice, kosačice sa jednom i dve rezne letve, sakupljači sena „Sunce”, trakasti i rotacioni sakupljači);
- Mašine za obradu zemlje (lake pomerljive freze, teške rotacione freze, vučene tanjirače);
- sitnilice biljnih ostataka – mulčari (za ratarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo);
- Pneumatske sejalice (za kukuruz, šećernu repu, suncokret, soju, bundevu i slično);
- Nošeni rasipači đubriva;
- Daske za čišćenje snega.

2. SAMOHODNE MAŠINE

- Motokultivatori (snage 6 KS, 8 KS,10 KS i 12,5 KS);
- Motokosačice (univerzalne i parkovske);
- Motokopačice (snage 1,5 KS i 5,5 KS);
- Priključci za samohodne mašine sopstvene proizvodnje, kao i za mašine drugih proizvođača.

Pored osnovnog proizvodnog programa, kompanija proizvodi veliki broj delova i sklopova za druge proizvođače poljoprivredne mehanizacije, kao i za firme iz drugih sektora privrede.
Tradicija i iskustvo duže od 50 godina, uz savremenu proizvodnju, garantuju visok kvalitet i pouzdanost proizvoda, zahvaljujući čemu je FPM Agromehanika prisutna u skoro 20 zemalja sveta i nastavlja da širi svoje poslovanje na nova tržišta.

Svi proizvodi su proizvedeni u skladu sa regulativom EU i poseduju CE znak.
 

 SIQ Eng.jpg

 

        FPM AGROMEHANIKA DOO, zahvaljujući dosadašnjim rezultatima poslovanja spada u uži krug vodećih domaćih preduzeća u oblasti razvoja i proizvodnje dvoosovinskih traktora, mašina za poljoprivredu,   šumarstvo i komunalnu delatnost. U cilju uspešnog odr`avanja kvaliteta rada i proizvoda, a u skladu sa     zakonskom regulativom i unapređenjem svoga sistema menadžmenta kvalitetom, donosim sledeću:

 

IZJAVU O POLITICI  KVALITETA

 

 

Misija

Tokom sprovođenja svih svojih aktivnosti FPM  uvek zadovoljava potrebe i zahteve zainteresovanih strana .

Nudimo i uvek ćemo našim kupcima nuditi visoki kvalitet proizvoda koji poseduje vrednosti iznad onih koje nude konkurentske organizacije. 

Vizija

Da FPM bude jedan od vodećih proizvođača poljoprivredne mehanizacije u Jugoistočnoj Evropi.

Da dugoročnom poslovno-tehničkom saradnjom i kooperacijom sa Indijskim partnerom Sonalica lokalizuje proizvodnju određenih modela dvoosovinskih traktora za tržište Evrope.

Da se FPM uključi u programe proizvodnje za potrebe automobilske industrije.

 

 

 • Rukovodstvo FPM AGROMEHANIKA D.O.O u skladu sa postavljenim ciljevima kvaliteta ostvaruje poboljšavanja i unapredjenja u svim procesima rada.
 • U svom radu FPM AGROMEHANIKA D.O.O se orijentiše na proizvode visokog kvaliteta koristeći savremenu opremu, nova tehnička i tehnološka dostignuća.
 • Na principima saradnje, uzajamnog poverenja i uvažavanja u našu politiku kvaliteta uključujemo i dobavljače.
 • Naš cilj je da primenom sistema menadžmenta kvalitetom na najbolji način zadovoljimo korisnike naših proizvoda i stalno unapredjujemo stepen njihovog zadovoljstva.
 • Unapređenje kvaliteta je zadatak svih zaposlenih, a stalna je obaveza rukovodstva da radi na formiranju svesti o kvalitetu putem kontinualnog obrazovanja i osposobljavanja zaposlenih u svim oblastima.
 • Razvijanje i očuvanje našeg položaja i prepoznatljivog poslovnog imidža na tržištu.
 • Stalno identifikovanje nedostataka u procesima rada i poslovanja i njihovo otklanjanje učešćem svih zaposlenih.
 • Obezbeđenje maksimalne informisanosti i komunikacije kroz informacioni sistem kao i kroz izveštaje i dokumenta koji proizilaze iz njega.
 • U realizaciji politike i ciljeva kvaliteta učestvuju svi zaposleni, s tim da primarnu ulogu i odgovornost ima rukovodstvo FPM AGROMEHANIKA D.O.O
 • Poslovnom politikom će se obezbediti stalno poboljšanje standarda zaposlenih, poboljšanje uslova rada i humanizacija rada.
 • Stalna saradnja sa lokalnom zajednicom i poboljšanje životnog standarda lokalnog stanovništva

 Svi rukovodioci i ostalo zaposleno osoblje dužno je da se ponaša u skladu sa ovom politikom kvaliteta i da radi na ostvarenju ciljeva kvaliteta, koji iz nje proističu i kojima se ona ostvaruje.

 

Rukovodstvo  organizacije povremeno, a najmanje svake tri godine,  preispituje i usklađuje politiku kvaliteta sa interesima korisnika  i ostalih zainteresovanih strana

 

POLITIKA KORPORATIVNE ODGOVORNOSTI

Oprijedeljeni smo da u potpunosti poštujemo zakonsku regulativu vezanu za uznemiravanje. Takođe, internim dokumentima sa kojima su upoznati svi zaposleni, jasno su definisani etički kodeks ponašanja zaposlenih koji isključuje diskriminaciju po bilo kom pitanju, kao i anti-koruptivna načela.

 

 

 

                 

         

U Boljevcu,

 

Direktor

15.09.2019.godine

 

Branislav Rajić

Zatvori